Mini Cart

תנאי שימוש – Tpop.co.il

 ברוכים הבאים לפלטפורמת Tpop.co.il המנוהלת על-ידי ויז גלובל גרופ, עוסק מורשה מס’ 558432217 (“המפעיל”)

 1.         כללי

              1.1.          פלטפורמת Tpop הזמינה בכתובת www.tpop.co.il  (“האתר”) ובאמצעים נוספים כגון הודעות SMS, הודעות WhatsApp, דואר אלקטרוני וכל אמצעי אחר שהמפעיל יעמיד לרשות המשתמשים מעת לעת (יחד עם האתר). הפלטפורמה היא ממשק מקוון המאפשר למשתמשים לערוך חיפוש בשפה טבעית של מוצרי צריכה אלקטרוניים (“הקונים”), ומאפשרת למוכרים (“המוכרים”) להציע למכירה מוצרים שונים העונים על מאפייני החיפוש של הקונים. הפלטפורמה מאפשרת למוכרים ולקונים ממשק נוח לתקשורת טרום הקנייה. הקנייה מתבצעת ישירות בין המוכרים והקונים. המפעיל לא ייחשב כצד, ישיר או עקיף, לעסקה ויספק ממשק בלבד לקיום התקשורת המקדימה.

              1.2.          השימוש בפלטפורמה ובתכנים המוצגים בה באמצעות מכשירי קצה שונים (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוב’) כפוף לתנאי השימוש הללו (“תנאי השימוש”). אנא קרא תנאים אלה בעיון, ועשה שימוש בפלטפורמה רק לאחר מכן. כל שימוש שלך בפלטפורמה ייחשב להסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

              1.3.          מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים בין המפעיל לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם אשר עושה שימוש בפלטפורמה ו/או גולש באתר (“המשתמש”). המפעיל שומר לעצמו את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.

              1.4.          אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של הפלטפורמה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בפלטפורמה ו\או באתר לכל מטרה שהיא.

              1.5.          באתר תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, חוות דעת, תגובות, כתבות, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים, בנוגע למוצרים ונותני שירותים שונים (“התכנים”). בכפוף לתנאי השימוש, תוכלו להשתמש במגוון שירותי הפלטפורמה השונים (“השירותים”).

              1.6.          הפלטפורמה נועדה לשימוש פרטי בלבד של הקונים, וכל שימוש מסחרי בה על ידי קונים ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של המפעיל הינו אסור.

              1.7.          השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי הפלטפורמה.

1.8.           איכות האיור הקווי תלויה באיכות התמונה שהמזמין שלח. ככל שהרזולוציה, תאורה, תנוחת הדמויות וכו תהיה גבוהה יותר, כך גם איכות האיור תהיה גבוהה יותר וההיפך.

1.9.          תשלום – כל הזמנה לרבות איורים אישיים לא יורדת לסטודיו לפני שהתשלום עבר במלואו לחשבון מפעילת האתר. התחלת עבודה מותנית בתשלום מראש!

 

 1.         הרשמה לפלטפורמה

              2.1.          פרסום בקשות למוצרים, הצעת הצעות לרכישה ושימוש בשירותים נוספים בפלטפורמה טעונים הרשמה לפלטפורמה. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש למסור מידע אישי, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים ומספר טלפון נייד (“נתונים”), הכל לפי ההוראות שיספק המפעיל מעת לעת. חלק מהנתונים שתתבקשו למסור הם פרטי חובה, שלא ניתן יהיה להירשם מבלי למסור פרטים אלה. אופן  השימוש אותו עושה המפעיל עם הנתונים מפורט להלן בסעיף X (“מדיניות הפרטיות”)). משתמש אשר ביצע את תהליך ההרשמה יקרא “משתמש רשום”. 

              2.2.          לצורך סיום הליך הרישום, תקבל הודעת דואר אלקטרוני שתשמש לאישור זהותך באתר, ולאחר מכן יהיה עליך לבחור סיסמה לכניסה לשירותים. הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה וכן לפעולות המבוצעות באמצעות חשבונך באתר. הינך מתחייב להודיע למפעיל באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי למפעיל לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש.

              2.3.          הינך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הינך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.

              2.4.          הנתונים שתמסור בעת ההרשמה ו/או בעת עדכון פרטיך מעת לעת, יישמרו במאגר המידע של המפעיל. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה.

              2.5.          במקרה שתאבד שליטה על אחד או יותר מהנתונים שלו, תאבד שליטה מהותית על המידע האישי שלך, ותהא כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הנתונים אינם בטוחים מכל סיבה שהיא, עלייך מוטלת החובה לשנות את הנתונים לאלתר.

              2.6.          המפעיל שומר לעצמו את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידן בפלטפורמה, בכל מקרה בו המפעיל סבור, לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת.

 

 1.         התקשורת בין קונים למוכרים בפלטפורמה

              3.1.          עם קבלת הבקשה מהקונה, ובכפוף לאמור בסעיף זה, ייבחנו הבקשות ויישלחו למוכרים בעלי המוצרים הרלוונטיים. המפעיל רשאי לבקש הבהרות מהקונה, לערוך את הבקשה ולקבוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתחשב בקריטריונים כגון דירוג, ציון, זמני תגובה ועוד, לאיזה מהמוכרים תשלח הודעה אודות הבקשה, עם דרכי ההתקשרות המועדפות על הקונה. רק המוכרים אשר קיבלו הודעה כאמור יוכלו לפנות לקונה עם פנייה ראשונית.

              3.2.          כל פנייה ראשונית לקונה תכלול לכל הפחות את הפרטים הבאים: תיאור המוצר, מחיר המוצר ההתחלתי, מועד האספקה של המוצר, ופרטי המוכר (“הפנייה הראשונית”). המוכר יהא רשאי לכלול בפנייה הראשונית תמונה, סרטון, קובץ ודברי פרסומות המתארים את המוצר (“תכני הפנייה”). כל פנייה ראשונית תכלול לפחות מוצר אחד המוצע למכירה ועונה על דרישות הקונה.

              3.3.          המפעיל רשאי לבקש מהמוכר לערוך את תוכן הפנייה הראשונית ו\או שלא להעביר את הפנייה לקונה באם המפעיל סבור, לשיקול דעתו הבלעדי, שתוכן הפנייה מנוגד לאמור בתנאי שימוש אלה ו\או נוגד את הדין החל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל אינו מתחייב ואינו מסוגל לבחון כל פנייה לקונה, ולא יישא בכל אחריות בקשר עם תוכן הפנייה.

              3.4.          לאחר הפנייה הראשונית, יוכל הקונה להמשיך ולתקשר עם המוכר באמצעי התקשורת הנבחר. בכל עת, יוכל הקונה להגדיר את בקשתו כבקשה שנסגרה, והודעה בהתאם תשלח למוכרים. מרגע קבלת ההודעה על סגירת הבקשה, המוכרים לא יפנו עוד לקונה בקשר עם אותה בקשה, בכל אמצעי תקשורת שהוא. האחריות הבלעדית על פניה כאמור תחול על המוכרים בלבד.

              3.5.          כל עוד הבקשה פעילה, יוכלו המוכר והקונה לדון ביניהם על תנאי רכישת המוצר. האחריות הבלעדית על תוכן התקשורת בין הצדדים, לרבות תוכן הפנייה הראשונית לקונה חלה אך ורק על הקונה והמוכר בהתאמה. המפעיל אינו אחראי ולא יהיה אחראי לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או טעויות בפנייה הראשונית כפי שנקלטה במערכת המחשב של המפעיל ולכל נזק, חסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם תקשורת כאמור.

              3.6.          המשתמשים מתחייבים כי הם בעלי מלוא הזכויות ו/או ההרשאה מאת בעל הזכויות בתכני ההודעות, לרבות במלל, בתמונות, בסימני המסחר וביתר התכנים הנכללים במסגרת ההודעות שישלחו על ידם.

              3.7.          הצדדים יחליטו ביניהם האם לכרות עסקה, והעסקה, ככל שיחליטו הצדדים לבצעה, תתבצע ישירות בין המוכר והקונה. מובהר כי המפעיל לא ייחשב כצד, ישיר או עקיף, לעסקה בין מוכר לקונה ויספק ממשק מקוון בלבד לקיום התקשורת בין הצדדים.

 

 1.         התחייבויות המוכרים

              4.1.          המוכר מתחייב כי הוא רשאי למכור את המוצר שהציע ללקוח, כי הוא בעל רישיונות והיתרים תקפים וחוקיים כנדרש להספקת המוצרים. המוכר מתחייב עוד כי הוא מסוגל לספק את המוצרים לקונה באופן מקצועי ויעיל.

              4.2.          המוכר מתחייב כי כל פרטי המוצר והליך הרכישה של המוצר המוצע לקונה ייחשפו לקונה טרם כריתת עסקה רכישה וכי הם נכונים ומדויקים.

              4.3.          המוכר מתחייב כי האחריות המלאה לאספקת, לטיב, ולאיכות המוצרים אשר יסופקו במסגרת העסקאות, תחול עליו באופן בלעדי. המוכר מחויב לעמוד בתנאי המשלוח אשר נקבע על ידו ואשר מוצגים לקונה בעת יצירת העסקה.

              4.4.          מובהר ומוסכם כי המפעיל אינו ולא יהיה צד להתקשרות בין המוכרים ובין הקונים, ולפיכך לא המפעיל במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי, לרבות לטיבם, איכותם, התאמתם וטיבם של המוצרים.

 

 1.         חוות דעת

              5.1.          באתר מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות דירוג המוכרים, חוות דעת והמלצות, המאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי הפלטפורמה (“חוות דעת”). פרסום דירוג המוכרים, חוות הדעת וכתיבת תגובה להמלצות פתוחים לשימושם של משתמשים רשומים. חלק מהפרטים אשר נמסרו על-ידי המשתמש הרשום, לרבות שמו, עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת באתר. חוות הדעת עשויות לכלול ציון אשר יינתן על ידי משתמשים רשומים למוצרים ו/או למוכרים במספר קריטריונים מוגדרים מראש וכן באמצעות מלל חופשי.

              5.2.          המבקש לפרסם המלצה באתר, יתייחס בהמלצתו למוצר או מוכר על פי התרשמותו וחוות דעתו הסובייקטיבית בלבד. אין לעשות שימוש בהמלצות למטרה אחרת מלבד המטרה הנ”ל, לרבות למטרות יחסי ציבור.

              5.3.          המפעיל רשאי לעשות שימוש בדירוגים וחוות הדעת על מנת לשפר את השירותים. למוכרים לא תהיה כל טענה נגד המפעיל הקשורה להפעלת השירותים ושינויים בהתאם לחוות הדעת שפורסמו על ידי משתמשים.

              5.4.          המפעיל רשאי לבטל את הדירוג ו/או חוות הדעת ו/או התגובות, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לרבות, אך לא רק, במקרים בהם המפעיל סבור כי ההמלצה איננה אמינה.

              5.5.          במסגרת פרסום בפלטפורמה, לרבות פרסום חוות הדעת על ידך, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך ועליך להימנע מלפרסם: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (11) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי המפעיל רשאי שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.

              5.6.          ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בחוות הדעת אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. המפעיל אינו אחראי לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בחוות הדעת וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.

              5.7.          תכנים שיפורסמו בחוות הדעת יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. המפעיל לא יישא כלפי המשתמשים באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום בחוות הדעת ו/או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ”ל. המפעיל לא יישא כלפי המשתמשים באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.

 

 1. מגבלות על השימוש בשירותים

                     6.1.          המפעיל שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שימושך בשירותים אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש. בנוסף, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

                                    6.1.1.          התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, של המפעיל ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

                                    6.1.2.          הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

                                    6.1.3.          הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש המפעיל לצורך אספקת השירותים המוצעים בפלטפורמה.

                                    6.1.4.          הפצת “דואר זבל” (spam) לשרתי הפלטפורמה, או הצפתם בכל דואר אחר.

                                    6.1.5.          שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את הפלטפורמה, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירותים.

                                    6.1.6.          פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה בפלטפורמה.

                                    6.1.7.          הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של המפעיל.

                                    6.1.8.          שימוש בכל רובוט, “תולעת” ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.

                                    6.1.9.          הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של הפלטפורמה (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

                                 6.1.10.          שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

                                 6.1.11.          איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

 

 1.         מדיניות פרטיות

המפעיל מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים בפלטפורמה. סעיף זה כולל את מדיניות הפרטיות של הפלטפורמה.

              7.1.          מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש בפלטפורמה ובשירותים, וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר לרבות מוצרים שקונים ביקשו לרכוש, מוצרים שמוכרים הציעו למכירה, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מיקום גיאוגרפי (Geo-location), סוג מכשיר הקצה בו הינך משתמש, מספר זיהוי של מכשיר הקצה (Device ID) (“מידע על המשתמש”). המפעיל ישמור את המידע על המשתמש במאגרי המידע של הפלטפורמה.

              7.2.          המפעיל רשאי להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור הפלטפורמה, האתר והשירותים המוצעים, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. כמו כן, רשאי ההמפעיל לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח (בדוא”ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים – בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים, לרבות משתמשים אחרים בפלטפורמה.

              7.3.          המשתמש הרשום מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי המפעיל יהיה רשאי לשמור במאגרי הפלטפורמה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.

              7.4.          המפעיל אינו נושא בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעות הפלטפורמה כי אם על-ידי צדדים שלישיים (לרבות צדדים שלישיים המעורבים בעסקת הרכישה, כמו חברת הסליקה). בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו מוכר, אתר או גוף מסחרי.

              7.5.          המפעיל יהיה רשאי למסור את פרטיך האישיים לרשויות חקירה ואכיפה במקרה בו הוא תמצא כי פעולותיך באתר נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם הוא יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם יעמוד בפני איום שיינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית בפלטפורמה ו/או במסגרת בירור של מחלוקת (לרבות הליך משפטי או סמי-משפטי) בינך לבין המפעיל.

              7.6.          המפעיל מאבטח את המידע המצוי בפלטפורמה באמצעות מערכות מתקדמות. על אף האמור, אין המפעיל יכול להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע של הפלטפורמה. למפעיל לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג’ במידע על המשתמש. במידה שתבחר לחלוק מידע זה עם צד ג’ כלשהו, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו באמצעות הנתונים שלך.

              7.7.          משתמש רשום יכול לפנות בכתב למפעיל בכל עת ולבקש להסיר את הנתונים ממאגר המידע, אולם לאחר הסרת הנתונים אותו משתמש לא יוכל לעשות שימוש בפעילויות ובשירותים בפלטפורמה הטעונים הרשמה. פניה כאמור תשלח לכתובת:[email protected].

              7.8.          המפעיל עושה שימוש בשירותי אירוח של צדדים שלישיים לשם אירוח האתר שהינם ספקים חיצוניים, לפיכך המידע על המשתמש נשמר על שרתים המוחזקים ומופעלים על-ידי צדדים שלישיים אשר אינם של המפעיל ו/או בשליטתו. ייתכן שספקי שירותי האירוח יהיו חברות מחוץ לגבולות ישראל (לרבות חברות בארה”ב). במסירת המידע, המשתמש מסכים ומאשר כי המפעיל יהיה רשאי להעביר ו/או לשמור את המידע שמסר לו על שרתים הממוקמים מחוץ לגבולות ישראל. 

              7.9.          המפעיל לא יעביר את המידע על המשתמש לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן: (1) העברת פרטי הקשר של המשתמש למוכר או קונה, לפי העניין, לשם אספקת השירותים והפעלת הפלטפורמה; (2) במסגרת שיתופי פעולה של המפעיל עם צדדים שלישיים, במסגרת הפלטפורמה; (3) במקרה של הפרת תנאי השימוש ו/או במידה שתבצע ו/או תנסה לבצע פעולות המנוגדות לדין; (4) מסירת הפרטים לקבלני משנה, בישראל ומחוצה לה, המספקים למעפיל שירותים הקשורים להפעלת, תפעול ושיפור הפלטפורמה; או (5) במסגרת העברה חוקית של פעילות הפלטפורמה לתאגיד אחר שיפעיל את הפלטפורמה ו/או האתר או חלקים מהם, לרבות במסגרת השקעה, מיזוג, רכישת מניות או נכסים (כולם או חלקם) בכל חברה עתידית שתפעיל את הפלטפורמה.

           7.10.          על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 

 1.         קבצי Cookies

              8.1.          האתר משתמש בקבצי Cookies (“עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש בחלקים מהאתר הדורשים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן והמפעיל נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביו יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

              8.2.          אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, עליך לדעת שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע אולם הואיל וה- Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

 

 1.         שימוש במערכת Google Analytics. האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי המשתמש, באילו אתרים אחרים ביקרו המשתמשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. המפעיל אינו משלב ו/או מאחד את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות המשתמשים כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת//www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google  הזמינה בכתובת //www.google.com/policies/privacy/. ניתן ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעותGoogle Analytics בכתובת //www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on אשר זמין בכתובת //tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

 1.         קניין רוחני

           10.1.          המפעיל הינו הבעלים של זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים הנכללים בפלטפורמה ו/או באתר אשר הופקו על-ידי המפעיל או מי מטעמו. במסגרת הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של המפעיל נכללים, בין היתר, העיצוב הגרפי של הפלטפורמה, מבנה הפלטפורמה, מרכיבי האתר, הן המהותיים והן הצורניים, כל הטקסטים המופיעים בו, שם הפלטפורמה, שם המתחם של האתר, וכן קבצים ויישומים שונים. אין לראות בתכנים ו/או בשירותים המסופקים באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של המפעיל ו/או של צדדים שלישיים.

           10.2.          המשתמשים מתחייבים שלא להפר זכויות יוצרים של צדדים שלישיים ו/או של המפעיל בתכנים שיועלו על-ידי מי מהם, לרבות שלא להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן הפלטפורמה, האתר, התכנים, והשירותים בלא לקבל את הסכמתו, מראש ובכתב, של המפעיל.

           10.3.          המשתמשים בשירותים מצהירים בזאת כי הם בעלי מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידם לפלטפורמה, במסגרת חוות דעת, פניה לקונה או בכל דרך אחרת, וכי אין בפרסום התכנים משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ”ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

           10.4.          במידה של הפרת זכויות של צדדים שלישיים המפעיל יהא רשאי להסיר את התכנים המפרים מהאתר באופן מיידי מבלי שלמשתמש תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעיל. יובהר כי במידה של הפרה על המשתמש לשאת במלוא האחריות לשימוש בתכנים ולשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת זכויות יוצרים.

           10.5.          בעצם הרשמתך לשירותים, כאמור בתנאי שימוש אלה, הינך מקנה למפעיל ו\או מי מטעמו רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לפלטפורמה, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי המפעיל בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לפלטפורמה על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר למפעיל את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.

 

 1.         שיפוי. הינך מתחייב לשפות את המפעיל או מי מטעמו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח,  תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.

 

 1.         הגבלת אחריות של המפעיל ומי מטעמו

           12.1.          השימוש בפלטפורמה ו\או באתר, לרבות התקשרות בעסקאות, קבלת המוצרים והשימוש בשירותים, ובכל פעילות אחרת הינה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש בפלטפורמה ניתן כמות שהוא (As is) וללא אחריות מכל סוג שהוא ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל בגין תכונות השימוש והמגבלות בפלטפורמה, האתר ובמכשירי הקצה.

           12.2.          המפעיל אינו מתחייב שהשירותים יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המפעיל או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל המפעיל או אצל מי מספקיו.

           12.3.          המפעיל רשאי להפסיק את הפעילות בכל עת ולחדול מלהציע את השירותים, או לשנות מעת לעת את מבנה הפלטפורמה, וזאת ללא כל צורך בהודעה מראש ולמשתמשים לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל בקשר לכך.

           12.4.          למען הסר ספק מובהר כי המפעיל אינו מוכר ו\או מספק את המוצרים נשואי העסקאות. המפעיל אינו ולא יהיה אחראי למידע שהוצג על ידי המוכרים, לרבות המפרט הטכני של המוצרים ו/או השירותים, תיאורם, מחירם וכל מידע בקשר עם המוצרים ו/או השירותים הינם באחריותם הבלעדית של המוכרים. המפעיל אינו בודק ו/או מאמת את המידע ו/או את נכונותו ולא יישא באחריות בשל אי דיוקים במסגרתו. המפעיל לא ישא בכל אחריות לתכנים שיעלו המשתמשים ו\או הצעות המוכרים, לרבות לתוכן ולמידע  אודות המוצרים ו/או השירותים הנשלחים על-ידי המוכרים.

           12.5.          המפעיל רשאי, ואינו חייב, לבדוק את התכנים המועלים על ידי המשתמשים כחוות דעת והתכנים הנשלחים על ידי המשתמשים למשתמשים אחרים (לרבות תכנים הכלולים בשיחות הפרטיות בין המשתמשים) לפני ו/או לאחר פרסומם, וכן לעשות כל פעולה על מנת להסיר ו/או להגביל ו/או לצמצם כל תוכן שיש בו ו/או שעשוי לפגוע באחרים. חל איסור על המשתמשים לשלוח או לפרסם בכל דרך אחרת תכנים כגון התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות למשתמש המפרסם; תכנים אשר מכילים וירוסים מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לשירותים. המפעיל רשאי למנוע פרסום ו\או שליחה של הודעות, אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי מפרים את תנאי שימוש אלה ו/או עלולים לפגוע במשתמשים האחרים ו/או במפעיל ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

           12.6.          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות המפעיל לפקח ו/או לשלוט על המידע, התכנים, ההודעות, והחומרים האחרים אותם מעלים המשתמשים. המפעיל לא יהיה אחראי לתכנים אלה, לתוכנם ונכונותם.בכל מקרה, לא יהיה בפעולות המפעיל, לרבות בדיקת התכנים והמידע המועלים ומשותפים באמצעות הפלטפורמה וביצוע כל פעולה לשם הסרה ו/או הגבלה ו/או צמצום התכנים והמידע כאמור כדי להטיל על המפעיל אחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, ו/או ליצור התחייבות כלפי כל אדם ו/או אחר בקשר לתכנים שיופיעו ו/או שיוסרו מהפלטפורמה ו/או בקשר לפעולות שינקוט המפעיל, בין היתר, כדי למנוע פעולות שעשויות לפגוע בזכויות של המשתמשים בפלטפורמה ובזכויותיו. האחריות הבלעדית לתכנים אלו ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמשים ששיתפו תכנים אלה.

           12.7.          המפעיל אינו מתחייב כי כל הקישורים (links) ו/או ההפניות לאתרי אינטרנט אחרים שימצאו בפלטפורמה יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. התכנים הנכללים באתרי האינטרנט המקושרים אינם מתפרסמים על ידי המפעיל והמפעיל איננו שולט או מפקח עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור, אינו מעיד על הסכמת המפעיל לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, וכי המידע אשר יימסר על ידו הינו מלא או עדכני. המפעיל אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

           12.8.          המפעיל לא יישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור לשירותים, לפלטפורמה, לעסקאות שנכרתו, שימוש באתר או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אפילו אם המפעיל קיבל הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא יישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג’ כלשהו.

           12.9.          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה לא יישא המפעיל באחריות כלשהי העולה על הנמוך מבין: (א) ערך המוצר הנרכש; ו-(ב) הסכום ששולם למפעיל על ידי המוכר הרלוונטי בששת החודשים שקדמו לתביעה וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

        12.10.          ידוע למשתמש כי המפעיל הסכים להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי המפעיל מסתמך על כך.

 

 1.         שונות

           13.1.          מובהר כי רישומי מערכת המחשב של המפעיל הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם. המפעיל שומר את פרטי המשתמשים במחשביו, בכל מקרה של חילוקי דעות הרישומים במחשבי המפעיל מחייבים.

           13.2.          על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש בפלטפורמה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירותים תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתו של המפעיל להתאים את השירותים ותנאי השימוש בשירותים לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירותים.

 

חדש בTPOP

דילים שווים מאמזון

עשרות מוצרים חדשים מדי יום בהנחות של למעלה מ50%

משלוחים חינם בהזמנות מעל 49$
התחלת שיחה
Tpop.co.il
קבלו עזרה מנציג בוואטסאפ